Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

1.   Bevezetés

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Pharmapromo Kft. − továbbiakban Üzemeltető − (Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., Adószám: 13754572-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-012677) kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett www.e-detailing.hu portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Pharmapromo Kft. milyen célokra, és miként használja fel a www.e-detailing.hu orvos látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására.

2.   Jelen szabályzat az alábbi joganyagok alapján készült:

 

2.1.   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

 

2.2.    a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

 

2.3.   az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

 

2.4.   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.)

 

2.5.   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.)

 

2.6.   a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászatsegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

 

2.7.   az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Gyr.)

 

2.8.   A gyógyszer-kommunikáció etikai kódexe

 

2.9.   a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete

 

3.   A szabályzat hatálya

 

3.1.   Területi hatály: a www.e-detailing.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.

 

3.2.   Időbeli hatály: a szabályzat a kiadás napjától módosításig, illetve visszavonásig érvényes.

 

3.3.   Személyi hatály: minden – a jelen szabályzat 6.4. pontjában meghatározott módon regisztrált - természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.

 

3.4.   Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed a Pharmapromo Kft-nél a regisztrált felhasználók adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.

 

4.   Fogalmak

 

4.1.   érintett: az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, akivel az adat kapcsolatba hozható;

 

4.2.   személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

4.3.   különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

4.4.   hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

4.5.   tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

4.6.   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

4.7.   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

4.8.   adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

4.9.   nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

4.10.                   adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

4.11.                   adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

4.12.                   adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

4.13.                   adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

4.14.                   adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

4.15.                   személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

4.16.                   adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 

4.17.                   harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

4.18.                   hibás adat: helytelen, pontatlan vagy időszerűtlen adat.

 

5.   Alapelvek az adatkezelés során

 

5.1.   Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

5.2.   Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

5.3.   Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

5.4.   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik az adatkezelés.

 

5.5.   Az Üzemeltető által kezelt adatok megadása önkéntes. Az Üzemeltető az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

 

5.6.   Jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására - az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat - sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

 

5.7.   A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

 

5.7.1. felvételük és kezelésük törvényes;

5.7.2. pontosak, teljesek és időszerűek;

5.7.3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

6.   Adatvédelmi irányelvek

6.1.   Adatkezelő:

 

6.1.1. Pharmapromo Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

Cégjegyzékszám: 09-09-012677

Adószám: 13754572-2-09

E-mail: pharmapromo@pharmapromo.hu

 

6.1.2. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Tv., valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Az adatvédelmi szabályok betartásáért az adatkezelő a felelős. Az adatkezelő a személyes adatokat az Adatvédelmi Tv.  5. § (1) a.) bekezdésében meghatározott hozzájárulás alapján kezeli.

 

6.1.3. A Pharmapromo Kft. adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

6.2.   Adatkezelési cél: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott (a szakterületére vonatkozó) elektronikus hírlevél, különböző e-detailing diasorok megtekintésére invitáló meghívó e-mail, játék, pályázati, illetve kutatási lehetőség küldése.

 

6.3.   A kezelt adatok köre:

 

6.3.1. A www.e-detailing.hu-n történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a regisztrációs form kitöltésével (az orvos nevének, pecsétszámának, szakterületének, e-mail címének, telefonszámának, lakcímének, jelszavának megadásával) történik. A www.e-detailing.hu-n található szolgáltatások igénybevétele előtt a regisztráció, majd a regisztrált felhasználók bejelentkezése révén megtörténik a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáférésnél a látogató személyes adatot szolgáltat. Az oldalon történő böngészés során minden felhasználói tevékenység rögzítésre kerül.

 

6.3.2. A Pharmapromo Kft. a www.e-detailing.hu látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetükre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásukra, a politikai véleményre vagy pártállásukra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésükre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságukra, illetve az egészségi állapotukra, a kóros szenvedélyükre, a szexuális életükre, valamint a büntetett előéletükre vonatkoznak.

 

6.3.3. A Pharmapromo Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a www.e-detailing.hu látogatóját az adatfelvétel módjáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Pharmapromo Kft. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

 

6.3.4. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.e-detailing.hu fenntartását biztosító Pharmapromo Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a www.e-detailing.hu -t látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.3.5. A Pharmapromo Kft. az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

 

6.3.6. A Pharmapromo Kft. kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

6.3.7. A Pharmapromo Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Pharmapromo Kft. minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

6.4.   A www.e-detailing.hu tartalmainak megtekintéséhez feltétel, hogy az orvos látogató önnön személyének azonosítására szolgáló információkat rendelkezésre bocsássa, ill. megadja, melynek során egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a www.e-detailing.hu, s ezen keresztül a Pharmapromo Kft. a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa. Az orvosi pecsétszám megadása a Gytv. 12. § (1) bekezdése értelmében szükséges, ez által biztosítható, hogy a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz csak arra illetékes személy részére kerül ismertetésre. Amennyiben a látogató akként dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy nem fér hozzá a honlap tartalmához.

 

6.5.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett írásbeli hozzájárulása, a név- és lakcímadatok tekintetében a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény felhatalmazása, a Reklám tv. 6. § (5) bekezdése, az Etikai Kódex 6. § (3) pontja, A gyógyszer-kommunikáció etikai kódexe.

 

6.6.   Az adatkezelés időtartama: a rendelkezésre bocsátott adatok törléséig, vagy az engedély visszavonásáig.

 

6.7.   A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az adatkezeles@e-detailing.hu e-mail címre küldött értesítéssel, illetve az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek a Pharmapromo Kft-hez, a 4026 Debrecen, Csemete u. 20. postacímre történő beérkezését követően van mód. Az egyes hírlevelekről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.

 

6.8.   A www.e-detailing.hu-t üzemeltető Pharmapromo Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli és tárolja, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

6.9.   A Pharmapromo Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.e-detailing.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Pharmapromo Kft. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

6.10.                   A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a www.e-detailing.hu szolgáltatásai minden területén, minden orvos felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

6.11.                   A kezelt adatok továbbítása harmadik személy részére

 

6.11.1.              Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételes esetben – az érintett írásbeli felhatalmazása alapján – továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

6.11.2.              Az Üzemeltető személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

 

6.11.3.              Kivételes esetben bírósági, ügyészi, nyomozó hatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Üzemeltető köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Üzemeltető ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.12.                   A Pharmapromo Kft. birtokába kerülő, a www.e-detailing.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Pharmapromo Kft. felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

 

7.   A rendelkezésre bocsátott adatok kezelése

7.1.   Rendelkezésre bocsátott személyes adatok

 

7.1.1. A www.e-detailing.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Pharmapromo Kft. a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy az Üzemeltető statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetők.

 

7.1.2. A regisztráció során megadott személyes, valamint különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli. A felhasználó a regisztrációval beleegyezését adja, hogy információszolgáltatás, statisztikai adatok nyerése céljából megadott adatait a Pharmapromo Kft., a felhasználó adattörlési kérelmének beérkezéséig adatbázisában kezelje.

 

7.2.   A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok

 

7.2.1. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a Pharmapromo Kft. kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyásával veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

7.2.2. A regisztráció alkalmával az orvos felhasználó hozzájárulását adja marketing megkeresésekhez. Az Üzemeltető felhasználhatja ezen adatokat abból a célból, hogy szolgáltatásait, termékeit a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthesse. Egyes információk összesített, statisztikai formában nyilvánosságra hozhatók.

 

7.2.3. Fent megnevezett közzétételkor az Üzemeltető teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit, valamint a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

 

7.2.4. A marketing megkeresést az orvos felhasználónak jogában áll megtiltani, megszüntetését kérni.

 

7.3.   A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

 

7.3.1. A Pharmapromo Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

8.   Az adatok tárolása

8.1.   Az Üzemeltető a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezeléseket székhelyén végzi.

 

8.2.   Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

-   Az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.

-   Az adatok valamennyi módosítására a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.

-   Az adatokról biztonsági mentés készül.

 

8.3.   Az Üzemeltető az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról a következők szerint gondoskodik: jelszavas védelem, tűzfal.

 

8.4.   Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

9.   A személyes adatok változtatása, törlése

9.1.   Amennyiben a Pharmapromo Kft. által fenntartott www.e-detailing.hu bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a Pharmapromo Kft. rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat), ezt a Pharmapromo Kft. haladéktalanul teljesíti, úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

 

9.2.   Az adatkezelésben szereplő adatok javítására vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek a Pharmapromo Kft-hez történő megérkezését követő egy héten belül az adatszolgáltató a felhasználó adatait javítja vagy véglegesen törli az adatbázisból. Postázási cím: Pharmapromo Kft., 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

 

10.        A felhasználó jogai

10.1.                   Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatkezeles@e-detailing.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

 

10.2.                   Az érintett kérelmére a Pharmapromo Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Pharmapromo Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes tájékoztatást.

 

10.3.                   A Pharmapromo Kft. a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

-   annak kezelése jogellenes,

-   az érintett kéri,

-   az adat hiányos vagy téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

-   az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

-   azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

A Pharmapromo Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

10.4.                   Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-   a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

-   a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

-   a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A Pharmapromo Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Pharmapromo Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Pharmapromo Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 

10.5.                   A Pharmapromo Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

10.6.                   A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnökének segítségét is. Az adatkezelés jogszerűségét a Pharmapromo Kft. köteles bizonyítani.

 

10.7.                   Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

11.        Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

11.1.                   Naplóállományok (logfile-ok)

A www.e-detailing.hu szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat a Pharmapromo Kft. a szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra, kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja. Ezeket az adatokat a Pharmapromo Kft. a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

 

11.2.                   Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A www.e-detailing.hu szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az e-detailing.hu látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a Pharmapromo Kft. azt nem veszi igénybe. A www.e-detailing.hu látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Pharmapromo Kft. szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Pharmapromo Kft. előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

11.3.                   Linkek

A www.e-detailing.hu számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Pharmapromo Kft. nem vállal felelősséget. Ezek a weboldalak társaságunk által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a Pharmapromo Kft. egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

 

12.        Regisztrációs oldal

12.1.                   A www.e-detailing.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A Pharmapromo Kft. a www.e-detailing.hu teljeskörű szolgáltatásait kizárólag regisztrált orvosoknak kínálja, ezért a regisztráció során az orvos nevét, pecsétszámát, a hozzá tartozó szakterület(einek) nevét, az elérhetőségeit (e-mail cím, telefonszám, lakcím), valamint az általa választott jelszót kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Pharmapromo Kft. bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

 

12.2.                   A látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Pharmapromo Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 

12.3.                   A Pharmapromo Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

 

13.        Egyéb jogi irányelvek

13.1.                   A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. §-a határozza meg és szankcionálja a személyes adattal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.

 

13.2.                   A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény határozza meg.

 

13.3.                   Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

 

13.4.                   Az adatkezelés bejelentésre került az adatvédelmi biztos részére. Adatkezelési nyilvántartási számot még nem kapott az adatbázis.

Üzemeltető jelen adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseit, kérjük, az adatkezeles@e-detailing.hu e-mail címre küldje.